The sacred architecture of Mario Botta

Journal: Ars Sacra nº14-15
Article: The sacred architecture of Mario Botta
Date: 2000
Author: Eduardo Delgado Orusco
Pages: 30-37